Exhibition: Alice in Wildland

Location: Castra Gallery, Haifa
Date: 2000
About Alice – By Ilana Raviv
Exhibition Review

I have been fascinated with the character of “Alice” from Alice in Wonderland for many years. In the year 2000 Castra Gallery in Haifa, Israel, hosted an exhibit of mine – I called it “Alice in Wildland”.

ציורי אליס אילנה רביב (אופנהיים)

דמותה של אליס בארץ הפלאות מלווה ומעסיקה אותי מזה שנים רבות.כבר בשנות ה -80

הצגתי עבודות על הנושא כשאיני מתייחסת לסיפור עצמו כפי שהוא מסופר אלה נתתי לו

ולם של פנטזיה  משמעויות שונות,מנקודות מבט אחרות.יצאתי מהסיפור המקורי אל ע

שחלקו מבוסס על חלומות וזיכרונות ילדות שהפכו למיתולוגיה הפרטית שלי ויצרו מעגלים

מוצאת את דרכה לתוך המראות והצורות המשתנות.   של ילדה/בובה/אישה כשאליס

הפנטזיה וחוסר ההיגיון יוצרים סדר חדש על גבי הבד ומסיטים אותי למקומות אחרים כמו

ל הענק ועל הקרוסלה בפארק השעשועים,מקומות הלוקחים אותי אל מעבר  ברכיבה על גלג

למרחב הזמן.

במהותה היא תמימות,ילדות,חלומות וחלומות בהקיץ על עולם הנקי מצביעות,   אליס

פוליטיקה ומלחמות.דמותה של אליסה מרתקת,צינית,מלאת ניגודים ומייצגת את הסתירות

הקלאסי שלה הוא גמיש ורך,והכל בה אפשרי ללא מגבלות    והפרדוקסים שביקום.הדימוי

וגבולות.היא יכולה להיהפך ולהימתח לכל דבר.

,כך גם אני,חיה בתוך חוסר ביטחון בעולם מודרני,לא יציב,צבוע והפכפך המשתנה  ליס אכ

מרגע לרגע,בו הקרקע יכולה להישמט מתחת לרגלינו אל תוך התהום העמוקה.עולמה של

הוא עולם ללא חוקים,בו כל רגע הוא דבר והיפוכו.הזמן אינו זמן,להיות זה לא להיות,   סאלי

כן זה לא,וכל מה שצודק אינו צודק.אנו מוצאים עצמינו נצמדים בלהט רב אל האובייקטים

של ילדותנו שחמקו מאתנו ונאחזים בהם כעוגן ביטחון.

התמודדות בעניין זה היא התמודדות עם פארסה פואטית וגרוטסקית ועם המראה העקומה

 * המשקפת את הקומדיה האבסורדית של חיינו.

שלי מפוכחת למדי.היא לא ממש ילדה,עדיין לא אישה,בו זמנית לכודה אך גם לוכדת    אליס

מתארכת ומתקצרת.   את הארנב הלבן.היא מתוארת במצבים שונים כשהיא בורחת ונמלטת,

 – הציורים שלי הינם בין המופשט לפיגורטיבי.אני יוצרת רמות שונות של מציאות מטאפורית

מתוחה יותר או פחות,ולא מייצגת זרם פילוסופי שזקוק לפרשנות,החלטות או מסקנות.רגע

מאד    מתוך עצמו,ומציע צורה חדשה.אני שואבת מהאמנות הקדומה,לאורך דרך  – יוצר רגע

מיוחדת,ועד לזמננו.

יצירותיי אינן קשורות לטעם,לזמן ולאופנה.

אלינה רביב (אופנהיים)

2012

* רנה ליטוין  – מבעד למראה ומה אליס מצאה שם  אזכור מלואיס קרול